Mkutti

Sanskrit Names for Baby Boys

ആൺകുട്ടികൾക്കിടാവുന്ന സംസ്കൃത ഭാഷയിലെ പേരുകൾ

കുഞ്ഞുങ്ങൾ ദൈവത്തിന്റെ വരദാനമാണെന്നും ആ ദൈവികത അവരുടെ ജീവിതത്തിലുടനീളം കൂടെയുണ്ടാകണമെന്നും പലരും ആഗ്രഹിക്കാറുണ്ട്. അതിലൂടെ തനത് സംസ്കാരവും പാരമ്പര്യവും കാത്തുസൂക്ഷിക്കുന്നവരായി കുഞ്ഞുങ്ങളെ വളർത്തിയെടുക്കുവാനാണ് അവർ താല്പര്യപ്പെടുന്നത്. അതിന്റെ ആദ്യപടിയെന്നോണമാണ് വിവിധ മതങ്ങളിൽ പെട്ടവർ സാധാരണയായി അവരവരുടെ മതഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ നിന്നും ദൈവനാമങ്ങളിൽ നിന്നും കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കായി പേരുകൾ കണ്ടെത്തുന്നത്.

പ്രാചീന ഭാരതത്തിൽ ഉടലെടുത്ത ഭാഷയായതിനാൽ ഭൂരിഭാഗം ഹിന്ദു പുരാണേതിഹാസങ്ങളും രചിക്കപ്പെട്ടത് സംസ്കൃത ഭാഷയിലാണ്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഭാരതീയ സംസ്കാരവുമായി അഭേദ്യ ബന്ധം പുലർത്തുന്ന ഈ ഭാഷയെ ഹിന്ദുക്കൾ ദൈവിക ഭാഷയായി കണക്കാക്കുന്നു.

നിങ്ങൾ കാത്തിരുന്ന കുഞ്ഞുവാവ ആൺകുട്ടിയാണോ? അവന്റെ കാതിൽ ചൊല്ലാൻ ഏറ്റവും മികച്ച ഒരു പേരു വേണ്ടേ? സംസ്‌കൃത ഭാഷയിൽ നിന്നും ഉടലെടുത്ത മനോഹരവും അർത്ഥവത്തായതുമായ ആൺ പേരുകൾ (Sanskrit Names for Baby Boys) ഇവിടെ പങ്കുവയ്ക്കുന്നു.

  
പേര് അർത്ഥം
  
അക്ഷജ്മഹാവിഷ്ണു
  
അക്ഷത് നശിപ്പിക്കാൻ കഴിയാത്ത
  
അഗ്നിമിത്രഅഗ്നിയുടെ സുഹൃത്ത്
  
അജിത് വിജയി, കീഴടക്കാനാവാത്ത
  
അച്യുത്ഭഗവാൻ വിഷ്ണു, അനശ്വരമായ
  
അദ്രിത്മഹാവിഷ്ണു, ബഹുമാനിക്കപ്പെടേണ്ടവൻ
  
അദ്വൈത്അതുല്യമായ
  
അധീഷ്‌രാജാവ്
  
അനഘ്ശുദ്ധം, പരിപൂർണ്ണം
  
അനിരുദ്ധ് ഇച്ഛാശക്തിയുള്ള
  
അഭയ്‌ദേവ്ഭയമില്ലാത്തവൻ
  
അമർനാഥ്അനശ്വരൻ, പരമശിവൻ
  
അമരേഷ്ഇന്ദ്രൻ
  
അലോക്തെളിച്ചം, പ്രകാശം 
  
അരവിന്ദ്താമര
  
അവ്യയ്നാശമില്ലാത്ത
  
അശ്വത്സൂര്യൻ
  
ആദ്യന്ത്തുടക്കം മുതൽ അവസാനം വരെ
  
ആഗ്നേയ്അഗ്നിപുത്രൻ
  
ആഞ്ജനേയ ഹനുമാന്റെ മറ്റൊരു നാമം
  
ആത്മജ്‌ആത്മാവിന് പ്രിയപ്പെട്ടവൻ
  
ആദിദേവ്ആദിദേവ് ആദ്യത്തെ ദൈവം
  
ആദിനാഥ്ആദ്യത്തെ ദൈവം
  
ആമോദ് ആനന്ദം, സന്തോഷംആനന്ദം, സന്തോഷം  
  
ആയുഷ്മാൻദീർഘായുസ്സ് കൊണ്ട് അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവൻ
  
ആര്യൻകുലീനൻ, പ്രസിദ്ധൻ
  
ഏകലവ്യദ്രോണാചാര്യരുടെ ശിഷ്യൻ
  
ഏകാക്ഷ്ശിവന്റെ നാമം
  
ഉദിത്ഉയരം
  
ഊർജിത്ത്ശക്തൻ
  
ഓജസ്സ്തിളക്കം
  
കരൺകർണ്ണൻ
  
കരുണേഷ്കരുണയുടെ ദൈവം
  
കൈലാഷ്ശിവന്റെ വാസസ്ഥലം
  
ഗഗൻആകാശം, സ്വർഗ്ഗം
  
ഗൗരീഷ്ഭഗവാൻ ശിവൻ
  
ഗ്യാനവ്അറിവുള്ളവൻ
  
ചന്ദ്രമൗലിശിവൻ
  
ചേതൻഎല്ലാം മനസിലാക്കുന്ന, ബുദ്ധിയുള്ള
  
ചേതസ്ആത്മാവ്, മനസ്സ്
  
ജാഗ്രവ്ഉണർവ്വ്, അവബോധം
  
ജ്ഞാനവ്അറിവുള്ളവൻ
  
ജ്യോതിസ്സ്തിളക്കമുള്ള
  
തപൻവേനൽ
  
തരുൺചെറുപ്പം
  
തുഷാർമഞ്ഞ്
  
തേജ്പ്രകാശം, തിളങ്ങുന്ന
  
ദക്ഷേശ്കഴിവുള്ളവൻ, സമർത്ഥൻ
  
ദർശ്ഭഗവാൻ ശിവൻ
  
ദർശൻഅറിവ്, നിരീക്ഷണം, തത്വചിന്ത
  
ദുഷ്യന്ത്തിന്മയെ നശിപ്പിക്കുന്നവൻ
  
ദേവജിത് ദേവന്മാരെ ജയിച്ചവൻ
  
ദേവജ്യോത്ദൈവത്തിന്റെ തെളിച്ചം
  
ദേവദത്ത്ദൈവത്തിന്റെ സമ്മാനം
  
ദേവേഷ്ദേവന്മാരുടെ രാജാവ്
  
ധൻവിൻഭഗവാൻ ശിവൻ
  
ധനുഷ്വില്ല്
  
ധ്രുവ്അചഞ്ചലമായ, സ്ഥിരതയുള്ള, ധ്രുവനക്ഷത്രം
  
നമൻനമസ്കാരം
  
നിർഭയ്ഭയമില്ലാത്തവൻ ഭരത് രാജാവ്
  
നവീൻ പുതിയത്
  
നിമിത്വിധി, നിശ്ചയം
  
പ്രദ്യുത്  തിളങ്ങുന്ന, പ്രകാശിക്കുന്ന
  
പ്രയാഗ് പുണ്യസ്ഥലം
  
ഭൂപൻ രാജാവ്
  
ബാലഗോവിന്ദ്  ഉണ്ണി കണ്ണൻ
  
മാനവ്  മനുഷ്യൻ
  
മുകുന്ദ്ഭഗവാൻ വിഷ്ണുവിന്റെ മറ്റൊരു പേര്
  
മൃദുൽമൃദു, ശാന്തൻ 
  
യാഷ്പ്രശസ്തി, അഭിമാനം
  
രോഹിത്സൂര്യൻ
  
വസുദേവ്കൃഷ്ണന്റെ പിതാവ്
  
വിഭൂതിമഹത്വം, ഐശ്വര്യം
  
വേദാന്ത്വേദങ്ങളെ കുറിച്ച് അറിവുള്ളവൻ
  
ശങ്കർപരമശിവൻ
  
ശിവാംശ്ഭഗവാൻ ശിവന്റെ ഭാഗം
  
സാത്വിക്ഭക്തൻ, ശുദ്ധൻ
  
സാർത്ഥക്അർത്ഥവത്തായ, പ്രാധാന്യമുള്ള
  
സുദേവ്ശിവൻ
  
ഹരിത്പച്ച
  
ഹരിനാരായണൻമഹാവിഷ്ണു
  
ഹർഷിത്സന്തോഷം
  
ഹാർദിക് സൗഹൃദം
  
റിതേഷ് ഋതുക്കളുടെ നാഥൻ

പുരാതനവും നൂതനവുമായ ഈ സംസ്കൃതം പേരുകൾ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ തീർച്ചയായും നിങ്ങളുടെ കുടുംബാംഗങ്ങളും സുഹൃത്തുക്കളുമായി പങ്കുവയ്ക്കുക. നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമന്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തുക.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *