ഞാൻ-ഗർഭിണിയാണോ?

ഞാൻ ഗർഭിണിയാണോ? ഗർഭാവസ്ഥയുടെ ആദ്യകാല ലക്ഷണങ്ങൾ 

ഡിയർ ചാരൂ , ഞാൻ-ഗർഭിണിയാണോ? കഴിഞ്ഞ കുറച്ചു ദിവസങ്ങളായി ആകെ ഒരു സുഖമില്ലായ്മയുണ്ട്. പീരിയഡ്സ്  ആയിട്ടില്ല, ഒരുപാട് വൈകിയിരിക്കുന്നു . ഉന്മേഷക്കുറവ് , ശരീരവേദന , മൂഡ് സ്വിങ്സ് എല്ലാം ഉണ്ട് . സാധാരണ ഗതിയിൽ കാണുന്ന പ്രീ മെൻസ്ട്രുവൽ ലക്ഷണങ്ങൾ തന്നെ കൂടുതലും. എങ്കിലും എനിക്ക് ചെറിയൊരു സംശയമുണ്ട് . ഹഹ , അതുതന്നെ ! ഞാൻ-ഗർഭിണിയാണോ?എന്നാൽ ഉറപ്പിച്ചു പറയാനും വയ്യ. പീരിയഡ്സ്  ആകുന്നതിനുമുന്നെയും ആ സമയത്തും ഉണ്ടാകുന്ന  ശാരീരിക അസ്വാസ്ഥ്യങ്ങളും, ഗർഭാവസ്ഥയുടെ തുടക്കത്തിൽ , …

ഞാൻ ഗർഭിണിയാണോ? ഗർഭാവസ്ഥയുടെ ആദ്യകാല ലക്ഷണങ്ങൾ  Read More »