ജനനി ശിശു സുരക്ഷാ യോജന

ജനനി ശിശു സുരക്ഷാ യോജന (അമ്മയും കുഞ്ഞും പദ്ധതി) JSSK

ഭാരതസർക്കാർ അമ്മയുടെയും കുഞ്ഞിന്റെയും ആരോഗ്യസംരക്ഷണത്തിനായി രാജ്യത്ത് ഏർപ്പെടുത്തിയ സൗജന്യ ചികിത്സാ പദ്ധതിയാണ് ജനനി ശിശു സുരക്ഷാ യോജന (JSSK). അമ്മയും കുഞ്ഞും പദ്ധതി എന്നറിയപ്പെടുന്ന ജനനി ശിശു സുരക്ഷാ യോജന (കാര്യക്രം)യെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? പേര് സൂചിപ്പിക്കും പോലെ അമ്മയും കുഞ്ഞും ഈ പദ്ധതിയുടെ ഗുണഭോക്താക്കളാണ്. കേന്ദ്ര ആരോഗ്യ കുടുംബക്ഷേമ മന്ത്രാലയമാണ് (Ministry of Health and Family Welfare MoHFW) JSSK പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുന്നത്. മാതൃ-നവജാത മരണ നിരക്ക് കുറയ്ക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടുകൂടി ആരംഭിച്ച …

ജനനി ശിശു സുരക്ഷാ യോജന (അമ്മയും കുഞ്ഞും പദ്ധതി) JSSK Read More »